O nas

W dniu 15 października 2005 roku w Warszawie nastąpiło zjednoczenie ruchu związkowego ZNP. Federacja ZNP Szkół Wyższych i Nauki oraz Krajowa  Rada Nauki rozwiązały się i  stworzyły Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Po 22 letniej przerwie weszliśmy w drugie stulecie Związku jako jednolita organizacja. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników szkolnictwa wyższego i nauki, oświaty i wychowania. Związek posiada osobowość prawną.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest jednym z najstarszych i najbardziej zasłużonych związków pracowniczych działających w Polsce.

Wielką jego troską od chwili powstania było polepszenie warunków pracy nauczycieli oraz poprawa jakości nauczania i warunków nauki polskich dzieci. Wielu wybitnych działaczy życia gospodarczego i politycznego rozpoczęło w nim swoją karierę.

W naszej Uczelni Związek zaczął działać jesienią 1947r dzięki inicjatywie i wysiłkom grona osób pod kierownictwem prof. Stefana Koeppego jako pierwszego prezesa ZNP w SGGW.

W dniu 21 listopada 2005r w SGGW obchodziliśmy setną rocznicę powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W dniu 26 listopada 2013 r w SGGW odbyło się uroczyste spotkanie z okazji wręczenia Medali z tytułu 50-letniej przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W ciągu całego roku można kierować do ZG ZNP wnioski o:

  • Przyznanie Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP. Wnioski rozpatrywane są przed każdym posiedzeniem Zarządu głównego ZNP. Wiele osób zostało odznaczonych złotą odznaką ZNP.
  • Przyznanie zapomóg z funduszu specjalnej pomocy ZG ZNP w szczególnych wypadkach losowych (po wyczerpaniu możliwości pomocy z zarządów oddziałów i okręgów). Prezydium ZG ZNP ustala corocznie maksymalną oraz minimalną wysokość zapomóg przyznawanych ze środków funduszu.
  • Przyznawanie zapomóg dla pracowników, emerytów i rencistów-członków ZNP.(po wyczerpaniu możliwości pomocy z zarządów oddziałów i okręgów oraz funduszu socjalnego).Z funduszu mogą korzystać członkowie tych oddziałów ZNP, które dokonują wpłaty na konto funduszu.
  •  Możliwość dofinansowania imprez kulturalno-oświatowych oraz wycieczek.
  • 15 % zniżka dla członków ZNP w ośrodkach wypoczynkowych i hotelach ZNP na terenie całej Polski.

Dorobek ZNP jest wspólnym dziełem wielu pokoleń związkowców, w tym pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Dzieje i tradycje ZNP są dla nas wszystkich powodem do dumy a zarazem wielkim zobowiązaniem. Stanowią one fundament, na którym tworzymy teraźniejszość i przyszłość Związku. W skali całego kraju ZNP skupia omal 15 tys. ogniw, w tym 80 w publicznych wyższych uczelniach i instytutach naukowych. Bliższe informacje o działalności ZNP w skali kraju dostępne są na stronie internetowej Zarządu Głównego.